Představení projektu

ZUWINS

Budoucí oblast Vídeň - Dolní Rakousko - Jižní Morava

 Přeshraniční projekt ZUWINS (Budoucí oblast Vídeň-Dolní Rakousko-Jižní Morava), podporovaný Evropskou unií, vznikl spoluprácí Rakouského odborového svazu (ÖGB) s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) byl k 31.12.2012 úspěšne ukončen.

Projekt byl podporován  Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR),  rakouským ministerstvem práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele (BMASK) a Českým ministerstvem pro místní rozvoj. Doba trvání byla čtyři roky (01.01.2009 – 31.12.2012).

 

Děkujeme všem účastníkům a všem kolegyním a kolegům, kteří se na projektu podíleli!

 

 Na téhle stránce si můžete ještě jednou prohlídnout naše aktivity. Pod záložkou publikace si můžete stáhnout zajímavé dokumenty, které se Vám v přeshraničním kontaktu budou určitě hodit!

    Zuwins - Team

Projekt:

Bezprost?ední blízkost region?, budoucí spole?ný pracovní trh, sociální komponenty, jako i otázky imigrace se stávají stále více politickými tématy tohoto velkého evropského regionu. Projekt si klade za cíl být p?ínosem jak k vytvo?ení pozitivního, integrativního a bezproblémového regionu Víde? - Dolní Rakousko - Ji?ní Morava, tak i k zaji?t?ní eficientního rozvoje pracovního trhu v t?chto regionech.

Nejd?le?it?j?ím cíle projektu:

  • Optimalizace kooperace mezi v?emi, kte?í se na podílí na vytvá?ní pracovního trhu na území spolkové zem? Víde?, spolkové zem? Dolní Rakousko a Jihomoravského kraje
  • Poskytování informací zam?stnanc?m a zam?stnankyním k otázkách p?eshrani?ní zam?stnanosti
  • P?eshrani?ní vzd?lávací opat?ení
  • Vytvo?ení udr?itelných koopera?ních a koordina?ních sítí
  • Odbourávání p?edsudk?
  • Posiln?ní sociálního Dialog