Konference IGR - MEROR

Dne 27. 11. 2012 se v Brně konala konference MEROR (Meziregionální odborové rady), která byla pořádána k 20. výročí spolupráce odborů jižní Moravy a Dolního Rakouska a zároveň bylo jedním z jejích hlavních úkolů a cílů volba nového předsednictva MEROR (IGR). Akce byla pořádána v rámci projektu ZUWINS.

Mezi čestnými hosty byli Mgr. Václav Pícl, místopředseda ČMKOS, a Hermann Haneder, prezident Arbeiterkammer (Komory zaměstnanců) Dolního Rakouska a zároveň předseda dolnorakouských odborů.

Konferenci zahájila Stanislava Slavíková, předsedkyně Regionální rady odborových svazů ČMKOS Jihomoravského kraje a zároveň vedoucí projektu ZUWINS na české straně.

Dále si vzal slovo Václav Pícl, reprezentující ČMKOS, který veřejně vyjádřil podporu spolupráce mezi regiony ze strany konfederace. Krátce shrnul obecné informace, týkající se MERORů v rámci celé České republiky, kromě MERORu mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem zmínil MEROR Labe – Nisa, MEROR BOBA (mezi západními Čechami a Bavorskem) a MEROR Dunaj – Vltava (mezi jižními Čechami a Horním Rakouskem). Význam MERORů údajně vzrostl zejména se vstupem ČR do EU. Obecně lze říci, že spolupráce se daří i na základě existujících projektů mezi zmíněnými regiony. Projekty jsou realizovány na konkrétní témata a probíhají na teritoriální i odvětvové úrovni. Na programu projektů jsou např. prekérní zaměstnávání, generová tematika na pracovištích, zaměstnávání mladých apod. Jejich hlavním cílem je řešit problémy mezinárodně a společně. Dalším důležitým úkolem spolupráce je posilování evropského sociálního dialogu. Pícl zdůraznil, že práce odborářů v regionech si zasluhuje velké ocenění.

Hermann Haneder pogratuloval k 20letému jubileu a rovněž zdůraznil, jak velký význam má mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie. Představil některé programy ve spolupráci s AK a ÖGB, které se např. zaměřují na další vzdělávání a spoustu dalších důležitých věcí. Veřejně poděkoval kol. Manfredu Kubicovi, Gerhardu Possetovi, Alfredu Schölsovi a Günterovi Drochterovi. Apeloval na nově nastupující členy, aby své předchůdce následovali ve skvělé spolupráci a pokračovali se stejnými úspěchy a elánem. Novému předsednictvu popřál do budoucna všechno nejlepší.

Následoval proslov nového předsedy MEROR Aloise Kazelleho, který představil sebe i odbory KOVO, které zastupuje, a krátce nastínil svoji představu o budoucí spolupráci. Zdůraznil, že spolupráce OS KOVO s Rakouskem byla dříve než spolupráce v rámci RROS ČMKOS JMK.

Poté podal zprávu z koordinačního výboru v Bruselu kol. Manfred Kubica, který se rovněž vyjádřil k 20 letům spolupráce jihomoravských a dolnorakouských odborů. Hned po pádu „železné opony“ zkontaktovali dolnorakouští odboráři své jihomoravské kolegy. V r. 1996 byla v hotelu Slovan v Brně podepsána tzv. Brněnská deklarace, v rámci které bylo založeno společenství jižní Moravy s Dolním Rakouskem. Od té doby se konaly příhraniční informační akce na různá témata a řešily se také otázky evropské politiky související s rozšířením Evropské unie směrem na východ. Dne 3. 12. 1998 byla slavnostně otevřena rakouská kancelář v Brně. Od r. 1999 se jihomoravští kolegové pravidelně účastnili tzv. Dnů dolnorakouských zaměstnanců, pořádaných na území Dolního Rakouska. Dále kol. Kubica zmínil úspěšné projekty, jedním z nejvýznamnějších byl Gemeinsam erweitern, dále Grenzraum aktiv a aktuální projekt ZUWINS, který poprvé i finančně zaangažoval do spolupráce českého partnera. Připomněl také podporu z rakouské strany při oblíbených odborářských oslavách 1. máje na Špilberku. Dále shrnul hlavní úlohu MEROR – IGR, v rámci které probíhají zasedání o hospodářských a politických situacích v obou zemích a která se od r. 2009 společnými silami snaží řešit finanční a hospodářskou krizi a její dopady na zaměstnance. Za pomocí evropských projektů se podařilo trvale zpřístupnit právní poradnu pro české zaměstnance mající zájem o práci v Rakousku.

Zástupci MEROR – IGR se pravidelně účastní mezinárodních koordinačních výborů v Bruselu, na kterých se diskutuje o usneseních Evropského odborového svazu, včetně projednávání příhraničních kolektivních smluv. Dále se EOS zabývá rozsudky Evropského soudního dvoru, které – pokud zhoršují postavení zaměstnanců – nelze akceptovat. Tento problém se týkal zejména Švédska a Francie a výsledkem byly rozsáhlé protesty a demonstrace.
Následně se představil nově zvolený místopředseda MEROR – IGR Michael Fiala, který je nástupcem kol. Kubicy.

Dále se ujala slova Stanislava Slavíková, která zdůraznila, že pro české odboráře byla spolupráce po r. 1990 velkým přínosem a inspirací, avšak české odbory si prý nevzaly příklad z fungování rakouských odborů. Z toho vyplývá také situace, ve které se v současné době nachází ČMKOS. Přes veškeré snahy nemohou jihomoravské odbory ovlivnit dění v celé České republice. Uvedla, že mezi zaměstnanci v ČR panuje obrovský strach, který se každým rokem stupňuje. Odbory se v ČR zakládají ve firmách a uvolněných funkcionářů je velmi málo. Mnoho odborových organizací je také pod tlakem vedení firmy zrušeno. Model AK je podle kol. Slavíkové výjimečný a velmi užitečný, avšak v ČR nerealizovatelný. Kol. Slavíková také zdůraznila, že práce pro odbory a v odborech je velmi nelehká práce a že obecně postavení odborů v ČR je velmi špatné. Zmínila 2 projekty, které probíhají pod hlavičkou ČMKOS – Posilování sociálního dialogu, v rámci kterého je hlavním cílem provozovat právní poradny po celé republice, a mezinárodní projekt ZUWINS, který označila jako nejplodnější ze všech dosavadních projektů. Dále se vyjádřila k oslavám 1. máje, jediné akci v ČR k Svátku práce, která je pořádána odbory. Krátce zmínila současnou situaci v českých odborech i v české politice a aktuální demonstraci k výročí 17. listopadu.

Poté proběhly děkované projevy a rozlučky s již bývalými členy předsednictva MEROR – IGR.

Krátký projev přednesl kol. Markus Wieser, který zmínil 12letou spolupráci s OS KOVO, velký přínos pro obě strany a důležitost práce s mládeží.
Konferenci ukončila kol. Slavíková, která všem poděkovala za účast a pogratulovala nově zvoleným členům. Dala podnět k další spolupráci a doporučila zaangažovat opět i slovenské kolegy, jak tomu bylo v minulém období za tzv. Komise 15.