MEGAk IV. blok – 19. - 20. dubna 2012 ve Vídni

Na závěr stálo na programu školení MEGAk téma velmi atraktivní a zároveň velmi důležité: Kampaně a nábor členů. V referátech zazněly odpovědi na otázky, co toto slovo přesně znamená, jaké cíle a úkoly sledují cílené kampaně, co je nejdůležitější při jejich realizaci, co se setkává s největším ohlasem a co bývá naopak bez většího efektu a spousta dalších, které vyvstaly i při následné diskuzi jak ze strany českých účastníků školení, tak ze strany jejich rakouských kolegů. Referáty k této tematice přednesli Mario Lindner, zkušený kolega z ÖGB, který se již delší dobu kampaněmi aktivně zabývá, a Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS, která má osobní zkušenosti s plánováním demonstrací a jiných protestních akcí. Jako první se ujal slova Mario Lindner, který ve své velmi zajímavé informativní přednášce, doplněné o spoustu příkladů a ukázek z praxe, zdůraznil nejdůležitější aspekty kampaní. Jeho přesvědčivý projev působil na účastníky školení velmi motivačně a podnítil také bohatou diskuzi. Po krátké přestávce následovalo seznámení s průběhem kampaním a náborem členů v České republice. Kol. Sokolová hovořila také o velmi aktuální přípravě velké demonstrace proti vládě, která se měla v nejbližších dnech uskutečnit v Praze. Dále poskytla informace o tom, jak probíhá nábor členů, a na názorném videu ukázala, jak jsou čeští občané málo informovaní o odborech a jak se stále potýkají s předsudky vůči odborům, které stále - i po více než 20 letech - přetrvávají z dob totalitního režimu.

Po polední přestávce následovala praktická část, při které měli účastníci projevit sami aktivitu a kreativitu a ve smíšených skupinách, do kterých byli rozděleni, měli navrhnout vlastní kampaň. Mohli přitom samozřejmě využít vlastních zkušeností, ale také informací čerstvě získaných z dvou dopoledních přednášek. Poté následovala prezentace obou skupin.

Na odpoledním programu stál dále příspěvek na téma Práce mladých v odborech a  podnicích v Rakousku, který přednesl Michael Trinko, spolkový tajemník mládeže ÖGB.


Závěrem dne byla poslední vyučovací jednotka německo-českého jazykového kurzu.

Následujícího dne byli účastníci a účastnice požádáni, aby vyjádřili svá stanoviska a názory na celé 4blokové školení MEGAk a zároveň si jednotlivě promysleli a sdělili, v čem byl pro ně MEGAk největším přínosem. K tomu také sloužil krátký dotazník.

Poté následovala opět práce ve skupinách, která vyplynula z toho, že všichni účastníci a účastnice byli školením natolik nadšeni, že se shodli na tom, aby školení pokračovalo ještě minimálně ve 2 dalších blocích. Jejich společným úkolem bylo tedy vymyslet, na co by se měly další bloky zaměřit, resp. čím by se konkrétně měly zabývat. Se vzácnou shodou bylo nakonec odsouhlaseno rozšíření tématu Nábor členů z řad mladých a další příhraniční aktivity. Pokračující česko-rakouská spolupráce byla klasifikována jako jedna z nejdůležitějších aspektů pro dobré fungování odborových hnutí v obou zemích.

Na závěr dostal každý z účastníků certifikát o absolvování 4 bloků školení. Slavnostního předání se ujala kol. Stanislava Slavíková, vedoucí projektu ZUWINS na české straně a zároveň předsedkyně jihomoravské regionální rady odborových svazů, za rakouskou stranu převzal tuto čestnou funkci kol. Norbert Schnedl, místopředseda ÖGB.

O přípravě dalších 2 bloků v 2. pololetí 2012 Vás budeme informovat.